Ochrana osobných údajov v súlade s GDPR

V spoločnosti PARTNER-PAPIER s.r.o. je ochrana osobných údajov zabezpečená v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (tzv. GDPR - General Data Protection Regulation), a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. S účinnosťou od 25. mája 2018 je v spoločnosti PARTNER-PAPIER s.r.o. tak zaistený výkon práv dotknutých osôb a kontrola nad spracúvaním ich osobných údajov.

Plnenie informačnej povinnosti voči dotknutým osobám

Zásady spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov si vyžadujú, aby dotknutá osoba bola informovaná o existencii spracovateľskej operácie a jej účeloch. Informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby spoločnosť PARTNER-PAPIER s.r.o. dotknutej osobe poskytuje v čase získavania osobných údajov od dotknutej osoby, alebo ak sa osobné údaje získali z iného zdroja, v primeranej lehote po získaní osobných údajov v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov.
Spoločnosť PARTNER-PAPIER s.r.o. spracúva osobné údaje získané z obchodného styku, ktoré sú podmienkou vzniku a realizácie prijatých objednávok v súlade s platnými právnymi predmismi SR. Ochrana osobných údajov je v spoločnosti PARTNER-PAPIER s.r.o. zabezpečená v súlade s GDPR. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov je podmienkou vzniku a realizácie vašej objednávky. Tento váš súhlas nám dávate odoslaním objednávky.